ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการ “ช่องวันอ่านเอา”

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการ “ช่องวันอ่านเอา”

Loading

การอบรมและการประกวดนวนิยาย เพื่อหาบทประพันธ์ที่มีคุณค่าทั้งในด้านวรรณศิลป์และพล็อตเรื่อง สำหรับนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ “ช่องวันอ่านเอา” โดยความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ช่องวัน สามสิบเอ็ด และ เว็บไซต์นิตยสารออนไลน์ อ่านเอา : anowl.co

********************************

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการ “ช่องวันอ่านเอา”

 1. กนกวรรณ จันทร์มั่น
 2. กาญจนา อนันต์
 3. กานต์สินี พิทักษ์วงษ์
 4. กิตติภัฏ สกุลบริรักษ์
 5. จรัสพร มุขพรหม
 6. ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร
 7. ชนกนันท์ พิเชฐวณิชย์สกุล
 8. ชนิตร์นันท์ พูลสวัสดิ์รัตนพงษ์
 9. ฐิตาภรณ์ สะอาดนัก
 10. ณัฐชยา ปานจิ่ง
 11. ดวงกมล เหมะธุลินทร์
 12. ทศพล สิงห์คำมา
 13. ทะเลฝัน ชั้นศิริ
 14. ธัญวรัตน์ ทรรพสุทธิ
 15. ธีร์รัฐ วนาวงศ์ธเนศ
 16. น้ำอ้อย มะยมทอง
 17. บรรจบ กำจัด
 18. บุญญาณี จงทวีพรมงคล
 19. บูชิตา มลิลา
 20. ปริโชติ ลิมปโชติ
 21. ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล
 22. ปุณณิฐฐา วิชญศิวานนท์
 23. พรทิพย์ ทองพิสิฐสมบัติ
 24. พีรญา อินทรสุขสันติ
 25. เพทาย จิรคงพิพัฒน์
 26. ฟ้าใส สู่พิภักดิ์
 27. ภัทราพร สงครามยศ
 28. ภาณินี มีผล
 29. ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์
 30. ยศณัฏฐ์ หัตถการุณย์
 31. รังศิยา ชื่นโกมล
 32. ร่มเกส หล้าทุม
 33. รำไพ ชวนไชยสิทธิ์
 34. วรรณพร นุ่มจันทร์
 35. วันฉัตร ชินสุวาเทย์
 36. เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
 37. ศรัณยา ชินะโรจน์
 38. ศิวพร มีกุล
 39. ศิริวรรณ ลาภสบูรนานนท์
 40. สรสิทธิ์ เลิศขจรสุข
 41. สิริธนา หงษ์โสภณ
 42. สุชาติ ธนชัยทิมากร
 43. สุธารินี ลี
 44. สุริยงวรวุฒิ สิริวิวัฒน์กุล
 45. สุรสังกาศ วิริยรัตนกุล
 46. สุวิทย์ เสือกลิ่น
 47. สันติธร วินิจฉัยกุล
 48. อนันต์ แดงฉ่ำ
 49. อสิตา เสถียรพันธุ์
 50. อาภัสพร สุภาภา
 51. อังสนา ทรัพย์สิน
 52. อัจฉราพร ฦาชา

ทีมงานจะส่งอีเมลรายละเอียดการชำระเงิน และโทรศัพท์แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล โดยผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้ว กรุณาแจ้งผลชำระเงินมาที่ anowldotco@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานการโอน พร้อมกับชื่อและนามสกุล ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งชำระเงินแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งว่ารับทราบการชำระเงิน พร้อมกับแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง

Don`t copy text!