สนุกในพระไตรปิฎก

โดย : มาลา คำจันทร์

Loading

เนื้อหาใน ‘สนุกในพระไตรปิฎก’ นั้น
พ่อครูมาลา คำจันทร์ ไม่ได้นำเอาหลักคำสอนลึกซึ้งในพระพุทธศาสนามาแสดง
แต่เอาเรื่องราวอื่นๆ ที่คล้ายๆ กับเกร็ดที่ประกอบอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้สนุก
คล้ายๆ การค่อยๆ จูงมือคนไกลวัดให้เข้าใกล้วัด

นางในพระไตรปิฏก : ทิฏฐมังคลิกากับดาบสเรืองฤทธิ์ (๒)

ดูตามพฤติกรรมที่เป็นมา ทิฏฐมังคลิกาน่าจะเป็นนางดีผู้หนึ่งในขนบประเพณีพราหมณ์ เติบโตในขนบ เป็นไปในขนบ ไม่หัวแข็งต่อต้าน ไม่เอาความต้องการตัวเองเป็นใหญ่...
READ

นางในพระไตรปิฎก : กิสาโคตมี

เอาคาถาธรรบทมาแปะไว้ ใครอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่ต้องคิดว่าตัวเองโง่ มาลมผู้เฒ่าก็ไม่เข้าใจหรอก เพราะว่าไม่ได้เรียนบาลีจบประโยคนั้นประโยคนี้เป็นมหาบาเรียญ ...
READ

นางในพระไตรปิฎก : จันทากินรี อดีตชาติของพระนางพิมพา

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สะใภ้ของโยม ฟังว่าพระองค์ทรงนุ่งกาสาวพัสตร์ ก็นุ่งกาสาวพัสตร์เหมือนกัน ฟังว่าพระองค์เลิกทรงมาลาเป็นต้น
READ

นางในพระไตรปิฎก : กุณฑลเกสี พระเถรีผู้ผลักผัวลงเหว

พระเถรีรูปนี้เป็นบุคคลจริงๆ ในสมัยพุทธกาล เป็นผู้ทรงปัญญา ฉลาดหลักแหลมสามารถตอบโต้กับพระสารีบุตรได้ เมื่อพ่ายแพ้ก็ยอมรับได้ถึงความพ่ายแพ้ ไม่ดึงดื้อถื...
READ

ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (4)

เริ่มต้นเรื่องก็คงคล้ายเริ่มต้นสร้างบ้าน ต้องตอกหลักขึงเชือก ขุดเสาขึ้นโครงให้รัดกุมก่อน อาจรุ่มร่างรุงรัง เอ้อเร่อเอ้อเต่อไปบ้างก็ขอต่อท่านผู้อ่านว่า...
READ

ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (3)

ดังได้กล่าวมาแต่ตอนแรกของเรื่องนี้แล้วว่าชาดกเรื่องนี้พระพุทธองค์มุ่งแสดงถึงโทษของมาตุคาม
READ

ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (2)

ดีละ ดีละน้องหญิงทั้งหลาย กาลที่เธอทั้งหลายบำรุงบำเรอสามีอย่างนี้ สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลธิดา (ปุณมุขวาท)
READ

ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (1)

อีถ่อยฉิบหาย อีถ่อยละลาย อีนางโจร อีนางนักเลง อีเผอเรอ อีใจง่าย อีไม่รู้คุณคน อีไปตามใจเหมือนลม (กุณาลวาท)
READ
Don`t copy text!