สนุกในพระไตรปิฎก

โดย : มาลา คำจันทร์

Loading

เนื้อหาใน ‘สนุกในพระไตรปิฎก’ นั้น
พ่อครูมาลา คำจันทร์ ไม่ได้นำเอาหลักคำสอนลึกซึ้งในพระพุทธศาสนามาแสดง
แต่เอาเรื่องราวอื่นๆ ที่คล้ายๆ กับเกร็ดที่ประกอบอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้สนุก
คล้ายๆ การค่อยๆ จูงมือคนไกลวัดให้เข้าใกล้วัด

นางในพระไตรปิฎก : สามาวดี นางดีเกินขนาด (๑)

เรื่องพระนางสามาวดี นางดีเกินขนาด หากเล่าตามอรรถกถาธรรมบทจะยืดยาวมาก เฉพาะที่คัดลอกออกมา ยาวถึง ๓๗ หน้ากระดาษขนาด A4 เรื่องนี้ไม่ใช่ชาดก ไม่ได้อยู่ในช...
READ

นางในพระไตรปิฎก : สามาวดี นางดีเกินขนาด (๒)

ราชกุมารอุเทนประสูติในวันนั้น ในวันที่แสงฟ้าพรุ่งรุ่งอรุณมีเมฆหมอกขึ้นมา เกิดที่บนคบไม้ไทรใหญ่สูงไม่ไกลจากอาศรมของอัลลกัปปดาบสสักเท่าใดนัก อรรถกถาธรรม...
READ

นางในพระไตรปิฎก : สามาวดี นางดีเกินขนาด (๓)

อรรถกถาเรื่องนางสามาวดี ท่านเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างที่นำขยายพระคาถาหมวดอัปปมาทวรรคหรือความไม่ประมาท ในตัวพระไตรปิฎกนั้นมีเพียงคาถาสั้นๆ ไม่มีเรื่...
READ

นางในพระไตรปิฎก : แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง

เรื่องนี้ไม่ใช้ชื่อนางนั่นนางนี่ แต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับนางๆ อยู่นั่นเอง ใช้ชื่อชุดว่านางในพระไตรปิฎก แต่เอาไปเอามา สำนึกตัวเองได้ว่าเป็นแค่จ่อนจุ่มหางเ...
READ

นางในพระไตรปิฎก : อุตตรา นางผู้ไม่โกรธ (1)

ถ้อยคำที่ยกมา เอามาจากธรรมบทหมวดความโกรธ เป็นส่วนหนึ่งของคาถาหรือโศลกเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด อรรถกถาที่ท่านพรรณนาถึงหญิงผู้ไม่โกรธ ไม่ผูกจิตคิดอาฆาต แม...
READ

นางในพระไตรปิฎก : อุตตรา นางผู้ไม่โกรธ (2)

นางอุตตรามีหลายคน แต่คนที่ปรากฏบทบาทพฤติกรรมเป็นตัวเป็นตน เป็นบุคคลให้เราสัมผัสได้มีอยู่สองคน คนหนึ่งคือพระอุตตราเถรีผู้บวชเป็นภิกษุณีพร้อมพระมหาปชาบด...
READ

นางในพระไตรปิฎก : ปฏาจาราผู้เศร้าสูญ

ไม่บังอาจไปแก้ไขถ้อยคำของท่านนะ ลอกมาจากอรรถกถา ปฏาจาราเถรีกถา แต่ที่จะเอามาเล่าวันนี้ อาจดึงมาจากธรรมบท มีบางอย่างขัดแย้งกันบ้างแต่ส่วนมากก็สอดคล้องก...
READ

นางในพระไตรปิฎก : มาณวิกานางหนึ่ง

พระราชาขับเพลงดังนี้พลางซัดลูกบาศก์บนแผ่นกระดาน เมื่อเล่นด้วยวิธีนี้ก็ชนะเป็นนิจ ฝ่ายปุโรหิตก็พ่ายแพ้เป็นนิจ ทรัพย์ในเรือนเริ่มร่อยหรอ จึงคิดว่าขืนเล่...
READ

นางในพระไตรปิฎก : นางดี ไม่มีชื่อ

ฟังเรื่องนางร้ายมาเยอะ ลองมาฟังเรื่องนางดีกันบ้าง เอามาจากอรรถกถาอุจฉังคชาดก เรื่องนี้สั้นนิดเดียว อ่านสำนวนในอรรถกถาทั้งหมดเลย
READ
Don`t copy text!